บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 2

Results

-

#1. หลักดินแท่ง (Ground rod) ขนาดเล็กที่สุดที่ยอมให้ใช้มีขนาดเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ในการจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ใช้อะไรในการแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟ

ข้อต่อไป

#3. ตามทฤษฎีกฎมือซ้าย นิ้วกลางแทนด้วยอะไร

ข้อต่อไป

#4. หน้าสัมผัสช่วยของ Magnetic Contactor เรียงลำดับตัวเลขได้อย่างไรบ้าง (เรียงจากซ้ายไปขวาเป็นคู่)

ข้อต่อไป

#5. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า 3.2x10⁻¹⁹ C เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด 1.2 T ด้วยความเร็ว 2.5x10⁵ m/s ในทิศทาง ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก จงหาแรงแม่เหล้กที่กระทำต่ออนุภาคนี้

ข้อต่อไป

#6. จาก Lorent's force law จงคำนวณหาแรงแม่เหล็ก (magnetic force) ที่เกิดบนลวดตัวนำที่มีความยาว 0.2 m โดยมีกระแสไฟฟ้าไหล ผ่านเท่ากับ 10 A ภายใต้ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) เท่ากับ 0.2 T ในทิศทางตั้งฉากมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ถ้าต้องการให้ลวดตัวนำความยาว 0.5 m สร้างแรงดันไฟฟ้าขนาด 3 V โดยการตัดผ่านสนามแม่เหล็ก (magnetic flux density) เท่ากับ 1.2 T ในทิศตั้งฉาก จงหาค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของลวดตัวนำนี้มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ถ้าต้องการให้ลวดตัวนำสร้างแรงดันไฟฟ้าขนาด 2.5 V โดยการตัดผ่านสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density) 1.2 T ในทิศตั้งฉากด้วยความเร็ว 8 m/s จงหาความยาวของลวดตัวนำมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ(electromotive force)ในขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง(DC machine)มีลักษณะเป็นแบบใด

ข้อต่อไป

#10. กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าเทียบได้กับพารามิเตอร์ใดในวงจรแม่เหล็ก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *