บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 3

Results

-

#1. อากาศ (air) จัดเป็นวัสดุแม่เหล็กประเภทใด

ข้อต่อไป

#2. แรงดันในวงจรไฟฟ้าเปรียบเหมือนข้อใดในวงจรแม่เหล็ก

ข้อต่อไป

#3. วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งมีความยาวเฉลี่ยแกนเหล็ก 1.8 m. พื้นที่หน้าตัดแกนเหล็ก 0.015 Sq.mm. มีขดลวดจำนวน 200 turns พันรอบแกนเหล็ก เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 A เข้าไปในขดลวด มีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 2500 จงหาค่าเส้นแรแม่เหล็ก (Magnetic flux) ของวงจรแม่เหล็กนี้

ข้อต่อไป

#4. ตัวเหนี่ยวนำ (inductor) มีจำนวนรอบขดลวดพันบนแกนเหล็กเท่ากับ 20 turns และมีความเหนี่ยวนำ (inductance) เท่ากับ 0.1 mH ถ้าต้องการเพิ่มความเหนี่ยวนำเป็น 0.4 mH ต้องพันจำนวนขดลวดเพิ่มอีกกี่รอบ

ข้อต่อไป

#5. วงจรแม่เหล็กวงหนึ่งมีขดลวด 2 ชุด พันอยู่รอบแกนเหล็กขดลวด ชุดที่ 1 พันอยู่ 100 turns และขดลวดชุดที่ 2 พันอยู่ 200 turns และ แกนเหล็กมีค่าความต้านทานแม่เหล็ก (Magnetic reluctance) เท่ากับ 10,000,000 A.turn/Wb ค่าความเหนี่ยวนำรวม (Mutual inductance : M) ของขดลวดสองชนิดนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. วงจรแม่เหล็กดังรูป กำหนดให้ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (Relative Permeability) ของแกนเหล็กเท่ากับ 10,000 พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็กและช่องอากาศเท่ากับ 0.0025 Sq.mm. ให้คำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำ (inductance)

ข้อต่อไป

#7. วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งมีความต้านทานแม่เหล็ก (Magnetic reluctance) 1500 A.turn/Wb ประกอบด้วยขดลวดพันอยู่จำนวน 200 turns ถ้าขดลวดนี้ได้รับกระแสไฟฟ้า 3 A จากแบตเตอรี่ 24 V จงหาค่าเส้นแรงแม่เหล็กที่ไหลอยู่ในวงจรแม่เหล็กและค่าความต้านทานของขดลวด

ข้อต่อไป

#8. แกนแม่เหล็กมีความยาวเฉลี่ย 1.6 m พื้นที่หน้าตัด 0.01 S9.mm. ถ้าขาด้านซ้ายของแกนเหล็กมีขดลวดพันจำนวน 200 turns และมีค่า ความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 2500 จงหาค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) ของแกนเหล็กเมื่อ μ₀=4π×10⁻⁷ H/m

ข้อต่อไป

#9. วงจรแม่เหล็ก (magnetic circuit) วงจรหนึ่งมีค่าความต้านทานแม่เหล็ก (magnetic reluctance) เท่ากับ 50,955 A. turn/Wb กำหนดให้ วงจรแม่เหล็กมีขดลวดเท่ากับ 200 turns มีกระแสฟฟ้าไหล 1 A และมีค่าความซึมซาแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 2500 จงหาค่าเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก

ข้อต่อไป

#10. เมื่อขดลวดพันบนแกนอากาศ 20 turns มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2 A จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กเพิ่มขึ้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *