บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4

ข้อสอบบรรจุเข้าทำงานการไฟฟ้านครหลวง ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง ชุดที่ 4

Results

-

#1. ตัวเหนี่ยวนำมีขดลวดจำนวน 10 turns พันบนแกนเหล็กรูปวงแหวน (toroidal core) มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 100 Sq.mm. ความยาวเฉลี่ย ของวงจรแม่เหล็กเท่ากับ 0.1 m กำหนดให้ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ (relative permeability) เท่ากับ 5000 จงคำนวณหาค่าความ หนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (magnetic flux density : B) ของแกนเหล็ก เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลขนาด 1 A ไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำนี้และ μ₀=4π×10⁻⁷ H/m

ข้อต่อไป

#2. วงจรแม่เหล็ก (magnetic circuit) วงจรหนึ่งมีช่องอากาศ (air gap) 1 ช่อง ถ้าเพิ่มช่องอากาศให้มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (self-inductance) มีค่าเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#3. วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งมีค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง (Self- inductance) 100 mH เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในขดลวดเท่ากับ 2 A พลังงานสะสมในสนามแม่เหล็ก (magnetic stored energy) มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่ง ขดลวดมีเส้นแรงแม่เหล็กเกี่ยวคล้อง (Flux lin kage ) เท่ากับ 1.25 Wb.turn และขดลวดมีความเหนี่ยวนำตัวเอง (Self- inductance) 625 mH ค่าพลังงานสะสมในแม่เหล็ก (magnetic stored energy) มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบขั้วยื่น(Salient pole) ที่โรเตอร์ มี 2 pole ค่าความเหนี่ยวนำตัวเอง(Self-inductance)ของ ขดลวดสเตเตอร์เท่ากับ H โดยมุม Ø เป็นมุมระหว่างแกนของขดลวดที่สเตเตอร์กับโรเตอร์ ขณะที่มีค่ากระแสไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ 50 Hz ไหล ผ่านขดลวดเท่ากับ 10 A มุมที่ทำให้พลังงานสะสมอยู่ในรูปสนามแม่เหล็กสูงสุด(Maxinum storage energy in magnetic field)มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. เมื่อค่าความซึมซาบแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของค่าเดิม โดยค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็กยังคงมีค่าเท่าเดิม ค่าพลังงานสะสมในสนามแม่เหล็กจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. นิยามตัวเหนี่ยวนำ (inductor) คือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. จากวงจรไฟฟ้าที่กำหนด ถ้าเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ 2V มีความต้านทานภายในเซลล์ละ 1Ω จงหากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาง 4Ω

ข้อต่อไป

#9. เมื่อใช้ Source Transform จากรูปที่ 1 เป็นรูปที่ 2 กระแส x จะมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. จงหาค่าความเหนี่ยวนำของขดลวด เมื่อวงจรแม่เหล็กมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก (core cross-section area) เท่ากับ 0.0025 Sq.mm.
ความยาวเฉลี่ยของวงจรแม่เหล็ก เท่ากับ 1.6 m
ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก เท่ากับ 1.6 T
ขดลวดที่วงจรแม่เหล็ก เท่ากับ 250 turns
กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดเท่ากับ 6 A

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *