บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 13

Results

-

#1. You are at your friend’s party. It is late and you want to go home. What should you say to your friend be fore you leave ?.

ข้อต่อไป

#2. A : “What are you going to do after the entrance examination is over ?”
B : “ ......... ”

ข้อต่อไป

#3. จงเลือกประโยคที่ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#4. The news about the revolution ........ this morning.

ข้อต่อไป

#5. “When are you leaving, Mr. Jones ?” “I plan to leave .......... March 30.”

ข้อต่อไป

#6. Captain Adam, ........ to my office.

ข้อต่อไป

#7. Were the rain to continue, more landslides ..........

ข้อต่อไป

#8. A : Oh! You hurt my leg
B : ............

ข้อต่อไป

#9. One of our relatives ......... visiting us this summer.

ข้อต่อไป

#10. A : May I borrow your pen ?
B : Certainly.
A : Thanks a lot.
B : .............

ข้อต่อไป

#11. A : Would you mind if shut the door ?
B : .............

ข้อต่อไป

#12. Peter ........... speak Spanish fluently he was young.

ข้อต่อไป

#13. My aunt has a drawer .......... makeup.

ข้อต่อไป

#14. you .......... play basketball ?

ข้อต่อไป

#15. A toxic substance is poisonous while an antitoxic one ..........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *