บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 14

Results

-

#1. Give me that book, .......?

ข้อต่อไป

#2. Where are you most likely to see this sign ?

ข้อต่อไป

#3. A : .........
B : It rains a lot.

ข้อต่อไป

#4. When I was young. I .......... To school everyday.

ข้อต่อไป

#5. The patient .......... nothing but orange juice for the Whole of next week.

ข้อต่อไป

#6. Because of the bed economic situation, job are ......... light now.

ข้อต่อไป

#7. Jennifer cooper paints .........

ข้อต่อไป

#8. He has ........

ข้อต่อไป

#9. Our teacher gave .......... a test when ........... were least

ข้อต่อไป

#10. A young child is reading in bed late last night. His mother says to him : ..........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *