บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

Results

-

#1. “Mind your steps!”

ข้อต่อไป

#2. A : Do you know the way to the Post office ?
B : .........

ข้อต่อไป

#3. A : ..........
B : It’s 2,550 baht per pair.

ข้อต่อไป

#4. We felt relieved as soon as the problem ........

ข้อต่อไป

#5. He said, “What is your teacher’s name?”

ข้อต่อไป

#6. A : Hello, this is Mr. Smith’s office. May I help you ?
B : I’d like to speak to Mr. Smith, please.
A : He is in the meeting room right now..........

ข้อต่อไป

#7. A : See you, John.
B :..........

ข้อต่อไป

#8. Peter : ...........
John : I’ll start a coffee shop of my own.

ข้อต่อไป

#9. You .......... better if you ............ medicine.

ข้อต่อไป

#10. My friend has a ........ son.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *