บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

Results

-

#1. Manee asked, “How fiequently you go to the cinema?”

ข้อต่อไป

#2. A teather : Thank you for helping me carrying my book.
A student : .............................................

ข้อต่อไป

#3. He eats an enormous breakfast.

ข้อต่อไป

#4. The students are learning to use the new procedure.

ข้อต่อไป

#5. Let’s go for a walk this afternoon, .....................................

ข้อต่อไป

#6. A : There jackets are really aice. .........................................
B : I like the red one better.

ข้อต่อไป

#7. Thomas spends the weekend with his friends at their house. When he leaves, he says, “......................................”

ข้อต่อไป

#8. Let’s go to the movies tonight, ...........................?

ข้อต่อไป

#9. Nida said, “I’m a nurse.”

ข้อต่อไป

#10. “Good afternoon. Can I help you, madam?”
“............................”

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *