บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Results

-

#1. Your friend is going to fall down. You will say. ".............."

ข้อต่อไป

#2. I would have called you if I ...............

ข้อต่อไป

#3. When I ............. young, I always ............... with my dogs.

ข้อต่อไป

#4. The water in the pot is ........... the water in the bowl.

ข้อต่อไป

#5. If James ................. harder, he .............. the exam.

ข้อต่อไป

#6. Pam will have to pay for a fine unless she ........... her library book back tomorrow.

ข้อต่อไป

#7. An ........... student is ............. in English.

ข้อต่อไป

#8. My friend who are studying in Music School ............ me to join the band.

ข้อต่อไป

#9. English ............. in many countries all over the world.

ข้อต่อไป

#10. Why ............... your grandparents planning to go to Africa?

ข้อต่อไป

#11. Since last year, I ............. to a cinema only once.

ข้อต่อไป

#12. Malinee is strange. She always does unusual things.

ข้อต่อไป

#13. Mike ............ to see me while l .......... to you on the phone.

ข้อต่อไป

#14. It is responsibility of parents to .......... Their Kids very well.

ข้อต่อไป

#15. A : Oh.I've to go now. I've an appointment at 1000.
B : .....................

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *