บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

Results

-

#1. I met a celebrity .................. cadete chance in the book store.

ข้อต่อไป

#2. Which sentence in incorrect?

ข้อต่อไป

#3. The wedding party started at nine O'clock, ..........?

ข้อต่อไป

#4. What do you want to do ........... your birthday ?

ข้อต่อไป

#5. The meeting has been put off until April. It has been ...............

ข้อต่อไป

#6. Which one is incorrect ?

ข้อต่อไป

#7. Jeap: "Who kept my laptop ?"

ข้อต่อไป

#8. David : Can I talk to Mr.Brown, please?
Secretary : I'm sorry, He's gone for a second...........?
David : O.K. Please tell him to call me back.

ข้อต่อไป

#9. Henry : May I talk to Liza, please?
Jane : Sorry, she is not in now ..............
Henry : Yes, please tell her to call Henry back at four O'clock.

ข้อต่อไป

#10. She asked her how long ...........

ข้อต่อไป

#11. Man : ................ the Central stadium?
Woman : Ok, drive along this road and turn right at the first corner.

ข้อต่อไป

#12. A : Good afternoon. Can I help you?
B : Yes, please .................
A : What size do you want sir?
B : Size 42

ข้อต่อไป

#13. He used to play basketball ..............?

ข้อต่อไป

#14. Do you know .............?

ข้อต่อไป

#15. A : Hi, how are you doing?
B : ................

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *