บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

Results

-

#1. My friend and neighbor ............ me to work everyday.

ข้อต่อไป

#2. A : I enjoyed talking to you.
B : I enjoyed talking to you too.
A : So I'll see you next time.
B : ......................
A : Goodbye.

ข้อต่อไป

#3. Either a credit card or a traveler's check .............. accepted at this resort.

ข้อต่อไป

#4. A : What are you doing next summer?
B : ...................
A : Great ! You are very helpful.

ข้อต่อไป

#5. If you were left alone at a desert, what ............. you do?

ข้อต่อไป

#6. A : Oh! It's too expensive ..........
B : Is it OK for 25 dollars ?

ข้อต่อไป

#7. If a big bear ............ towards you, you should pretend to be dead.

ข้อต่อไป

#8. A : How do you do?
B : ...................

ข้อต่อไป

#9. A : Oh! It's times for me to go home. It's getting late.
B : .....................

ข้อต่อไป

#10. Parinda : You are very helpful! I appreciate your help.
Suthee : .....................

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *