บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 12

Results

-

#1. จงหาความสูงของกรวยอันหนึ่งซึ่งมีปริมาตร 48 𝜋 ลูกบาศก์เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 8 เซนติเมตร ว่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ท่อระบายนํ้าท่อนหนึ่งยาว 45 เซนติเมตร วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกได้ 8 เซนติเมตร และ 12 เซนติเมตร ตามลำดับ จงหาปริมาตรของวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายนํ้านี้ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ถ้าให้ 2y = 2x + 6 แล้ว จงหาจุดตัดแกน x และจุดตัด y ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. กำหนดให้สมการ y - 3x + 1 = 0 และ y + x - 3 = 0 ตัดกันที่จุด (m, n) แล้วจงหาค่า m + n ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. จงพิจารณาว่ากราฟคู่ใดไม่ตัดกัน

ข้อต่อไป

#6. นักเรียนช่างฝีมือทหารจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ โดยเพื่อนที่มาร่วมงานจะต้องจับมือกันทุกคน ๆ ละ หนึ่งครั้ง นับแล้วมีการจับ มือกัน 15 ครั้ง จงหาว่ามีคนอยู่ในงานกี่คน

ข้อต่อไป

#7. หยิบลูกแก้ว 2 ลูก พร้อมกันจากกล่องที่มีลูกแล้วสีเขียว 2 ลูก สีแดง 3 ลูก จงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกแก้วต่างสีกัน เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. จากรูป จงหาว่าขนาดของ RST เท่ากับกี่องศา

ข้อต่อไป

#9. จากรูปสี่เหลี่ยมคางหมู จงหาว่า x + y เท่ากับกี่องศา

ข้อต่อไป

#10. ถ้ามีการขายสลากกาชาดจำนวน 100 ใน ราคาใบละ 100 บาท ซึ่งจะออกเป็นรางวัลที่หนึ่ง 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท รางวัลที่สอง 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท และ รางวัลที่สาม 3 รางวัลๆ ละ 500 บาท ค่าคาดหมายที่จะได้เงินจากการซื้อสลากนี้ 1 ใบ มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. ช่างเก่งสลักหินอ่อนทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด 1 x 1 x 1 ลูกบาศก์เมตร ให้เป็นทรงกลมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ช่างเก่ง จะต้องแกะสลักหินอ่อนออกไปคิดเป็นปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร

ข้อต่อไป

#12. จากรูป ถ้า AB̂D มีขนาด 75° จงหาขนาดของ CBE

ข้อต่อไป

#13. sin²30° + sin²60° + tan²60° + cot²45° เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#14. การเดินทางจากเมือง ก. ไปเมือง ข. ไปได้สามทางในแต่ละวันนายท่าปล่อยรถโดยสารออกพร้อมกันทั้งสามเส้นทาง เวลา 7.30 น. และปล่อยรถโดยสารแต่ละเส้นทางดังนี้ เส้นทางที่หนึ่งรถออกทุก 30 นาที เส้นทางที่สองรถออกทุก 40 นาที เส้นทางที่สามรถออกทุก 50 นาที จงหาว่า รถทั้งสามเส้นทางจะปล่อยพร้อมกันในเวลาใด

ข้อต่อไป

#15. จำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดสามจำนวนที่เป็นเลขคู่เรียงกันรวมกันได้ 264 จำนวนนั้นคือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *