บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

Results

-

#1. กำหนดให้ความยาวด้านทั้งสามด้านของสามเหลี่ยมแล้ว ตามทฤษฏีบทพีทาโกรัส ข้อใดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก

ข้อต่อไป

#2. ถ้าแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 5, 7 และ 11 คน แล้ว ปรากฏว่าไม่มีเศษเหลือ จงหาว่านักเรียนมีทั้งหมดกี่คน

ข้อต่อไป

#3. มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ถ้า 3/a = 15/65 และ = 7/11 = 28/6b แล้ว a/b มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. จงหาว่าค่ามัธยฐานคือช่างใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ผลบวกของด้านประกอบมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งเท่ากับ 63 ซม. และรูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่ 486 ตร.ซม. จงหาว่าด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. กองทัพอากาศตั้งงบประมาณในปี พ.ศ.2550 และ 2551 เพื่อให้ในการติดตั้งอาวุธให้กับเครื่องบิน F-16 เป็นจำนวนเงินปีละ 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทผู้ผลิตอาวุธเสนอลดราคาให้ 20% ต่อเครื่องบิน 1 เครื่อง เฉพาะในปี พ.ศ.2551 (เท่านั้น) ซึ่ง กองทัพอากาศได้นำส่วนลดดังกล่าวไปใช้ติดตั้งอาวุธให้กับเครื่องบิน F-16 ได้เพิ่มขึ้นอีก 6 เครื่อง จงหาว่าในปี พ.ศ.2551 จะติดตั้งอาวุธให้กับเครื่องบิน F-16 ได้กี่เครื่อง

ข้อต่อไป

#9. ในการสำรวจความคิดเห็นของประชากรใน กทม. จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลจากจำนวนผู้ตอบ แบบสอบถามทั้งหมดตอบว่า ชอบรัฐบาล : ไม่ชอบรัฐบาล : เฉย ๆ เป็นอัตราส่วน 2 : 3 : 5 และในจำนวนที่ตอบว่าไม่ชอบรัฐบาล ทั้งหมดตอบว่าจะไปเลือกตั้ง : ไม่ไปเลือกตั้งเป็นอัตราส่วน 5 : 7 เมื่อถึงวันเลือกตั้งตัวจริง ปรากฏว่าผู้ที่ตอบว่าไม่ชอบรัฐบาล และจะไปเลือกตั้งได้ไปเลือกตั้งจริงเพียง 80% ซึ่งนับได้เพียง 200 คน จงหาว่าผู้ตอบแบบสำรวจมีทั้งหมดกี่คน

ข้อต่อไป

#10. จงหาพื้นที่ ΔBCB

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *