บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. กราฟเส้นตรง 2x + y = 15 และ 3y – 4x = 5 ตัดกันที่คู่อันดับใด

#2. สมการเส้นตรง 9x – 12y + 8 = 0 มีความชันเท่าใดและกราฟมีลักษณะอย่างไร

#3. จงหาค่าที่น้อยที่สุด และมากที่สุดของ x จากสมการ 15 ≤ 2x – 5 ≤ 30

#4. คุณสมบัติของสามเหลี่ยมสองรูปข้อใดที่สรุปว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

ข้อต่อไป

#5. จงแก้สมการ 5x + 3 = 3x – 5

ข้อต่อไป

#6. จงแก้สมการ 5x + 3/2 = - 1

ข้อต่อไป

#7. คำตอบของระบบสมการเชิงเส้น x/3+x/4 = 0 กับ 3x – 7y = 37 คือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. เส้นตรง y = mx + 3 ผ่านจุด ( -1 , -2) จงหาค่า m

ข้อต่อไป

#9. ถ้า x และ y เป็นจำนวนเต็มกราฟของ 2x + 5y = 10 เป็นดังข้อใด

ข้อต่อไป

#10. จงหาค่า a ซึ่งทำให้ (3 - a) y + aX + 7 = 0 มีความชันเท่ากับ 2/5

ข้อต่อไป

#11. จงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรง y = 2 + 2/3 x และ y = -3 + 2/3 x

ข้อต่อไป

#12. สระนํ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 15 เมตร เมื่อระบายนํ้าออกจากสระ 1,500 ลูกบาศก์เมตร ระดับนํ้าลดลงจากเดิม 4 เมตร สระนํ้านี้ยาวกี่เมตร

ข้อต่อไป

#13. วงกลมสองวงมีขนาดต่างกันแต่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน คอร์ดของวงกลมใหญ่ที่สัมผัสกับวงกลมเล็กยาว 48 ซ.ม. และเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมยาว 14 ซ.ม. อยากทราบว่ารัศมีของวงกลมใหญ่ยาวเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของความยาวรัศมีเดิมแล้ว พื้นที่ของวงกลมจะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่าของพื้นที่ของวงกลมเดิม

ข้อต่อไป

#15. รูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดมุมคือ (0 , -4) , (0 , 6) และ (4 , 5) จะมีพื้นที่กี่ตารางหน่วย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *