บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. มีตึกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเสาธงต้นหนึ่งซึ่งสูง 4 เมตร เป็นระยะทาง 100 เมตร ถ้าเงาของตึกนี้ทอดยาว 48 เมตร ในเวลาเดียวกันเสาธงทอดเงาได้ยาว 6 เมตรด้วยมุมก้มจากจุดยอดของตึกและเสาธงที่เท่ากัน อยากทราบว่าตึกนี้สูงกี่เมตร

#2. ในการโยนเหรียญบาท 4 เหรียญ พร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาความน่าจะเป็นที่จะออกหัว 3 เหรียญ

ข้อต่อไป

#3. ปริซึมสามเหลี่ยมสูง 8 เซนติเมตร ด้านฐานยาว 3, 4และ 5 เซนติเมตร ตามลำดับจงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมว่ามีกี่ตารางเซนติเมตร

ข้อต่อไป

#4. นาย ก. สูง 180 เซนติเมตร ในขณะที่เงาของอาคารหลังหนึ่งยาว 10 เมตร เขาวัดความยาวเงาของเขาที่ทอดไปตามพื้นได้ยาว 60 เซนติเมตร จงหาว่าอาคารสูงกี่เมตร

ข้อต่อไป

#5. นักบินของกองทัพบกคนหนึ่งขับเครื่องบินที่กำลังบินอยู่สูง 45 เมตร เขามองเห็นบ้าน 2 หลังเป็นมุมก้ม 15° และ 75° ตามลำดับถ้ากำหนด cot (15°) = 2 + √3 และ cot (75°) = 2 - √3 แล้วบ้านสองหลังนี้ห่างกันกี่เมตร

ข้อต่อไป

#6. หลังจากครูฝึกได้หาค่ากึ่งกลางของคะแนน 48, 54, 60 และ 62 ไว้ได้เรียบร้อยแล้ว เขาพบว่าเขาได้ลืมกรอกคะแนนของนักเรียนนายสิบไป 1 คน ซึ่งได้คะแนนเท่ากับ 8 เขาจึงต้องการค่ากึ่งกลางของคะแนนใหม่ ถ้าครูฝึกคนนี้ ใช้วิธีการหาค่ากึ่งกลางอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลแต่ละชุดแล้ว ค่ากึ่งกลางของคะแนนที่เขาจะหาได้ในครั้งแรกและครั้งที่สองตามลำดับนั้น คือ

ข้อต่อไป

#7. กำหนดข้อมูลที่เรียงจากน้อยไปมากดังนี้ 2, 4, 4, 5, 5, m, 8, 8, 10 มีฐานนิยมค่าเดียวและมีมัธยฐานน้อยกว่าฐานนิยม อยากทราบว่าข้อมูลนี้มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 100 คะแนน ถ้านักเรียนช่างฝีมือทหารชูวิทย์ทำได้เพิ่มจากเดิม 18 คะแนน ซึ่งทำให้เขาชนะนักเรียนช่างฝีมือทหารสันต์ซึ่งสอบได้ 81 คะแนน ถามว่านักเรียนช่างฝีมือทหารชูวิทย์จะต้องได้คะแนนน้อยที่สุดกี่คะแนน

ข้อต่อไป

#9. ข้อมูลใดไม่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อต่อไป

#10. ทหารและตำรวจ 10 นายมีความสูงจำแนกได้ ดังนี้ ทหารบก 3 นาย สูง 166 ซ.ม. 165 ซ.ม. 99 ซ.ม. ทหารเรือ 3 นาย สูง 177 ซ.ม. 172 ซ.ม. 171 ซ.ม. ทหารอากาศ 2 นาย สูง 162 ซ.ม. 161 ซ.ม. และ ตำรวจ 2 นาย สูง 168 ซ.ม. และ 168 ซ.ม. ถ้าให้ทุกคนยืนเข้าแถวโดยลำดับความสูงบุคคลใดจะมีตำแหน่งเป็นมัธยฐานของข้อมูล

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *