บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. พลังงานที่อยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่คือ

ข้อต่อไป

#2. วางวัตถุขนาดสูง 3 เซนติเมตร ห่างจากเลนส์เป็นระยะ 33 เซนติเมตร ทำให้เกิดภาพหน้าเลนส์ที่มีขนาด 5 เซนติเมตร จงหาระยะห่างระหว่างวัตถุกับภาพ

ข้อต่อไป

#3. ถ้าแสงเดินทางจากนํ้าไปสู่อากาศแนวลำแสงในอากาศจะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. วิธีการในข้อใดที่ใช้แยกสารและวิเคราะห์สารได้ด้วย

ข้อต่อไป

#5. หลอดไฟฟ้าขนาด 220 V. 100 W ต่อกับไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 200 โวลต์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. อุปกรณ์ไฟฟ้าข้อใดที่ไม่ใช่กับไฟฟ้ากระแสสลับ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดที่ตัวทำละลายมีสถานะเป็นของแข็ง

ข้อต่อไป

#8. นํ้าเกลือมีความเข้มข้น 3 กรัมต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 150 ลูกบาศก์เมตร ผสมกับนํ้าเกลือมีความ เข้มข้น 5 กรัม ต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะได้นํ้าเกลือที่มีความเข้มข้นเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. สารใดต่อนี้จัดอยู่ในจำพวกเดียวกันหมด

ข้อต่อไป

#10. ในการแยกสารละลายสีโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟี ปรากฎว่าสีที่อยู่วงนอกสุดของกระดาษกรองเป็นสีแสด แสดงว่าสีแสดมีคุณสมบัติอย่างไร

ข้อต่อไป

#11. หินอ่อนเป็นหินที่แปรมาจากหินชนิดใด

ข้อต่อไป

#12. สารในข้อใดที่เป็นโลหะ กึ่งโลหะ และกัมมันตรังสี ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#13. มีเทน (CH₄) เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์โดยทำปฎิกิริยากับก๊าซออกซิเจนให้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำข้อใดเป็นสมการเคมีที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. การกระทำในข้อใดจัดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือ่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของสมการ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *