บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 12

Results

-

#1. ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องแสงกับการมองเห็นข้อความใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. คนปกติจะมีค่ามาตรฐานของดัชนีมวลกายอยู่ระหว่างกี่กิโลกรัม/ตารางเมตร

ข้อต่อไป

#3. ชายคนหนึ่งแบกกระสอบขึ้นบนไหล่ด้วยแรง 50 นิวตัน เดินไปเป็นระยะทาง 100 เมตร ถามว่างานที่ชายคนนี้ได้รับมีค่าเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันได้แก่สิ่งมีชีวิตในข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องดิน
ก. ดินฝาดเป็นดินที่มีสภาพเป็นเบสมาก ปรับปรุงแก้ไขได้ยาก
ข. ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์เนื้อดินจะมีลักษณะเนื้อละเอียดดูดซับนํ้าได้มาก
ค. ดินเปรี้ยวเป็นดินที่มีสภาพเป็นกรด การปรับปรุงแก้ไข โดยการใส่ปูนขาวคลุกเคล้ากับดิน
ง. ดินเค็มเป็นดินที่มีระดับความเข้มข้นของเกลือในดินสูง ปรับสภาพของดินโดยการใส่แคลเซียมซัลเฟตหรือกำมะถัน
ข้อความข้างบนมีข้อผิดกี่ข้อ

ข้อต่อไป

#6. ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานกล
ก. พลังงานจลน์เป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุที่ระดับสูง
ข. พลังงานกลเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
ค. พลังงานจลน์จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุและความเร็วของวัตถุ
ง. พลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วและความสูงจากพื้นของวัตถุ
ข้อความข้างบนมีข้อถูกกี่ข้อ

ข้อต่อไป

#7. ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับขนาดของเส้นลวดกับความต้านทาน
ก. ลวดตัวนำต่างชนิดกันที่มีความยาวและพื้นที่หน้าตัดเท่ากัน มีความต้านทานเท่ากัน
ข. ลวดตัวนำชนิดเดียวกันที่มีความยาวเท่ากันแต่พื้นที่หน้าตัดต่างกัน มีความต้านทานไม่เท่ากัน
ค. ลวดตัวนำชนิดเดียวกันที่มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากันแต่มีความยาวต่างกัน มีความต้านทานไม่เท่ากัน
ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. พี่น้องสองคนช่วยกันหามของหนัก 300 นิวตัน โดยใช้คานเบายาว 4 เมตร ถ้าผู้เป็นพี่ออกแรงมากกว่าผู้เป็นน้อง 1.5 เท่า แสดงว่าจะต้องแขวนวัตถุไว้ห่างจากผู้เป็นพี่เป็นระยะเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นเหตุผลในการตัดดาวพลูโตออกจากระบบสุริยจักรวาล

ข้อต่อไป

#10. ดาวเทียมสื่อสารมีวิถีโคจรอย่างไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. จากรูปที่กำหนดให้เป็นกระดาษที่ได้มาจากเครื่องเคาะกระดาษข้อความใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. เหตุการณ์ใดไม่ได้เกิดจากปรากฏการณ์การหักเหของแสง

ข้อต่อไป

#14. ข้อความต่อไปนี้ข้อความใดถูกต้อง
A สารละลายกรดทุกชนิดมีรสเปรี้ยว
B สารละลายเบสเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นนํ้าเงิน
C ยาลดกรดมีคุณสมบัติเป็นเกลือจึงมีรสเค็ม
D แผลในกระเพาะอาหารเกิดจากกรดที่ร่างกายสร้างขึ้น

ข้อต่อไป

#15. บริเวณใดมีโอกาสเกิดแผ่นเปลือกโลกใหม่มากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *