บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 14

Results

-

#1. สารใดต่อไปนี้เป็นกรดหรือเบสประเภทใด
ก. H₂SO₄
ข. H₂SO₄
ค. KOH

ข้อต่อไป

#2. ในทองแดง (II) ออกไซด์ 8 กรัม มีค่าเท่ากับกี่โมล สูตร (CuO)

ข้อต่อไป

#3. หินชั้นเกิดจากกระบวนการในข้อใด

ข้อต่อไป

#4. Li₃ ประกอบด้วยจำนวนโปรตอน อิเลคตรอน และนิวตรอนเท่าไร

ข้อต่อไป

#5. คุณสมบัติของโลหะอัลคาไลน์คือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ธาตุหมู่ที่ 7 ในตารางธาตุมีลักษณะเฉพาะอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. ถ้าชายคนหนึ่งมีนํ้าหนัก 8,500 กรัม ส่วนสูง 170 เซนติเมตร ถามว่าชายคนนี้มีค่าดัชนีมวลกายเท่าไร

ข้อต่อไป

#8. Cytoplasm เป็นส่วนประกอบหนึ่งของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีสารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเซลล์อะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#9. การเคลื่อนของนํ้าผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ จากบริเวณที่มีปริมาณอนุภาคของนํ้ามาก ไปยังบริเวณที่มีปริมาณอนุภาคของนํ้าน้อยกว่า เราเรียกกระบวนการนี้ว่าอะไร

ข้อต่อไป

#10. การบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง จำนวนโลหิตที่บริจาคประมาณเท่าใด และสามารถบริจาคได้อีกเมื่อไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *