บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. วางวัตถุไว้หน้าเลนส์อันหนึ่งเป็นระยะ 15 เซนติเมตร ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพจริงอยู่ด้านหลังเลนส์ เป็นระยะ 10 เซนติเมตร จงหาชนิดของเลนส์ และความยาวโฟกัสของเลนส์อันนี้

ข้อต่อไป

#2. ต้องวางวัตถุที่ตำแหน่งใดเพื่อให้ได้ภาพจริงที่มีกำลังขยาย 4 เท่า หน้ากระจกที่มีความยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#3. ในกล้องโทรทรรศน์ เลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุแตกต่างกันอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. ที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส อากาศอิ่มตัวมีไปน้ำ 120 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร และถ้าในขณะนั้นไอน้ำมีอยู่จริง 120 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหาว่าความขึ้นสัมพัทธ์จะมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ภาพที่เกิดจากกระจกเว้าเป็นภาพชนิดใด ในทุกกรณีที่วัตถุวางอยู่กระจกเว้า

ข้อต่อไป

#6. ตัวต้านทานขนาด 1,500 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.012 แอมแปร์ ปลายทั้งสองข้างของตัวต้านทานนี้ต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้าที่มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละครั้ง ข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ก. ระยะทางน้อยกว่าการกระจายจัด
ข. ระยะทางมากกว่าการกระจัด
ค. ระยะทางเท่ากับการกระจัด
จากข้อความข้างต้นข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. แรงย่อย 2 แรง มีขนาด 24 นิวตัน และ 30 นิวตัน ตามลำดับจงคำนวณหาแรงผลลัพธ์ที่มีค่ามากที่สุด และที่มีค่าน้อยที่สุดของแรงย่อยคู่นี้ ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#9. รถยนต์คันหนึ่งมีมวล 1,000 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 25 เมตรต่อวินาที รถยนต์คันนี้มีค่าพลังงานจลน์เท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ตัวต้านทาน 1, 200 โอห์ม มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 0.01 แอมแปร์ ปลายทั้งสองของตัวต้านทานนี้ต่อกับความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. พลังงานจลน์ของรถคันหนึ่ง ซึ่งมีมวล 1, 000 กิโลกรัม และแล่นด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที มีพลังงานจลน์เท่าไร

ข้อต่อไป

#12. ถ้าต้องการเปลี่ยนน้ำแข็ง 0℃ จำนวน 1 กรัม เป็นน้ำ 0℃ จะต้องทำอย่างไร

ข้อต่อไป

#13. โอกาสน้ำอาจเดือดในอุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส (℃) ได้หรือไม่

ข้อต่อไป

#14. ปริมาณในข้อใดต่อไปนี้เป็นปริมาณสเกลาร์

ข้อต่อไป

#15. เครื่องกลที่เสียเปรียบเชิงกล เพราะเหตุผลในข้อใดที่กล่าวถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *