บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. สารในข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์ สารเนื้อผสม และคอลลอยต์ ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#2. วิธีการแยกสารในข้อใดไม่ใช่วิธีการแยกของแข็งออกจากของเหลว

ข้อต่อไป

#3. สารละลาย A มีความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็น โดยมวลต่อปริมาณหมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. สาร A รวมตัวกันทางเคมีกับสาร Bด้วยสัดส่วนคงที่เกิดเป็นสาร C สาร C ควรเป็นสารประเภทใด

ข้อต่อไป

#5. นำของแข็งสีขาว 3 ขนิดมาเผาในจานหลุมโลหะ จะทราบได้อย่างไรว่าชนิดใดเป็นน้ำตาล

ข้อต่อไป

#6. สารชุดใดมีสารบริสุทธิ์มากกว่าสารละลาย

ข้อต่อไป

#7. จงพิจารณา ในข้อใดต่อไปนี้เลือกใช้วิธีการแยกสารไม่เหมาะสม

ข้อต่อไป

#8. พิจารณาทดสอบต่อไปนี้
ก. เผาทองแดงขึ้นหนึ่งจนหลอมเหลวหมด
ข. เผาลวดแมกนีเซียมแล้วลุกไหม้ติดไฟ
ค. ใส่ผงโซเดียมคาร์บอเนตลงในกเกอร์ที่มีน้ำบรรจุอยู่ เมื่อละลายแล้วบีกเกอร์เย็นตัวลง
ง. หลดกลีเซอรอลลงบนด่างทับทิม เกิดการลุกไหม้แล้วได้สารสีดำเกิดขึ้น
จากข้อมูลการทดสอบข้างต้น ข้อใดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคายความร้อน

ข้อต่อไป

#9. ตารางธาตุในปัจจุบันมีลักษณะดังต่อไปนี้
ก. เรียงตามเลขอะตอมของธาตุจากน้อยไปมากในแนวนอน แล้วจัดธาตุเป็นแนวตั้ง เรียกว่า หมู่ และ ธาตุ
ข. โดยทั่วๆไป พบว่าธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันจะมีสมบัติคล้ายๆกัน
ค. จัดเรียงธาตุพวกโลหะอยู่ทางซ้าย และอโลหะอยู่ทางขวาของตารางธาตุ
จากข้อมูลข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. การสะท้อนกลับหมดของแสงจะเกิดขึ้นเมื่อแสงทำมุมอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *