บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

Results

-

#1. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกจากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาเป็นเรื่องของบุคคลในท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาเราเรียกว่า

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อต่อไป

#3. เศรษฐกิจที่มีการผสมผสานกันระหว่างการวางแผนจากส่วนกลางและระบบทุนนิยม เรียกว่าระบบเศรษฐกิจ แบบใด?

ข้อต่อไป

#4. เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง ข้อใด ?

ข้อต่อไป

#5. ประเทศใดเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิต (Quality of life) สูงที่สุดในโลก

ข้อต่อไป

#6. แม่นํ้าที่ยาวทีสุดในโลกคือ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิด

ข้อต่อไป

#8. “วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ” ตรงกับวันใด

ข้อต่อไป

#9. พ.ศ. มาจากคำว่า “พุทธศักราช” เริ่มนับ พ.ศ. 1 ตั้งแต่เมื่อใด

ข้อต่อไป

#10. ประโยชน์ของแผ่นที่ที่ใกล้ตัวที่สุดสำหรับนักเรียน คือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *