บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 11

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการกระทำผิดทางอาญา

ข้อต่อไป

#2. โทษทางอาญาสถานเบาที่สุดคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่ผู้มีอำนาจในการตรวจสอบอำนาจรัฐตามกฎหมายที่กำหนด

ข้อต่อไป

#4. องค์ประกอบของรัฐในข้อใดสำคัญที่สุด

ข้อต่อไป

#5. บุคคลใดมีบทบาทสำคัญในการใช้อำนาจบริหาร

ข้อต่อไป

#6. ข้อใด มิใช่ การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตาม รธน. 2550

ข้อต่อไป

#7. เมื่อมีเด็กเกิดในบ้าน เจ้าบ้านหรือบิดามารดาต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เด็กเกิดภายในกี่วัน

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้คือ สิทธิทางสังคม ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ข้อต่อไป

#9. “อำนาจอธิปไตย” หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพ.ศ.ใด

ข้อต่อไป

#11. เมืองพยามหานคร ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใด

ข้อต่อไป

#13. กิจกรรมการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในสังคม เป็นการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นการแบ่งช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์สากล

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดไม่ใช่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน (ASEAN)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *