บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

Results

-

#1. การปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ควรยึดหลักข้อใด

ข้อต่อไป

#2. การปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ข้อใดที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานของชีวิต

ข้อต่อไป

#3. ข้อใด มิใช่ ลักษณะที่สำคัญของกฎหมาย

ข้อต่อไป

#4. พฤติกรรมของบุคคลใดที่ขัดหลักเสรีภาพ

ข้อต่อไป

#5. การบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีลักษณะเช่นไร

ข้อต่อไป

#6. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กลุ่มชนใดที่สร้างวีรกรรมกล้าหาญต่อสู้กับพม่าข้าศึก จนเลือดหยาดสุดท้ายก่อนจะเสียกรุง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็น “อามิสบูชา” ตามหลักพระพุทธศาสนา

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นหลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ตามหลักพุทธศาสนา

ข้อต่อไป

#9. ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรัฐบาล (ที่มาจากการเลือกตั้ง) จะออกกฎหมายลักษณะใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดคือจุดประสงค์หลักของการรวมตัวทางเศรษฐกิจของไทย กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดให้ความหมายของ “ราคาดุลยภาพ” ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#12. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ใดของกรุงศรีอยุธยา

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดกล่าวถึง สรีดภงส์ หรือทำนบพระร่วงที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ถูกต้องมากที่สุด

ข้อต่อไป

#14. บริเวณใดของทวีปอเมริกาเหนือได้รับผลกระทบจากพายุเฮอร์ริเคนเป็นประจำ

ข้อต่อไป

#15. คนในทวีปแอฟริกานับถือศาสนาใดมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *