บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

ข้อต่อไป

#2. หลักธรรมข้อใด สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดตรงกับหลักการคิดแบบ "โยนิโสมนสิการ" น้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#4. พระพุทธรูปที่มีลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตย์ซ้ายหงาย วางบนพระเพลา (ตัก) พระหัตย์ขวาวางที่พระชานุ (เข่า) เป็นพระพุทธรูปปางใด

ข้อต่อไป

#5. "พระราชพิธีศรีสัจจนานกาล" เป็นพระรพิธีเดียวกันกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวสะท้อนถึงลักษณะของชาวชนบทไทยว่าเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. วันใดเป็นวันสำคัญสากลของโลก

ข้อต่อไป

#8. วิถีชีวิตของชาวบ้านมักผูกพันอยู่กับสิ่งใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อต่อไป

#10. หน่วยงานใด ที่ไม่ใช่หน่วงงานกระบวนการยุติธรรม

ข้อต่อไป

#11. การที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ให้ราคาตลาดของสินค้าตกต่ำไปกว่าที่กำหนดไว้เป็นมาตราฐาน การแทรกแซงลักษณะนี้เรียกว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

ข้อต่อไป

#13. การตกลงเจรจาค้าสองฝ่ายหรือทวิภาคี มักมีผลออกมาในรูปแบบใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อแตกต่างในการเลือกใช้ทรัพยากรของหน่วยธุรกิจและหน่วยรัฐบาลอย่างชัดเจนคือข้อใด

ข้อต่อไป

#15. สินค้าสาธารณะ หมายถึง สินค้าที่ทุกคนสามารถบริโภคได้พร้อมๆกัน โดยไม่สามารถกีดกันการบริโภคของบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกไปได้ สินค้าที่เรียกว่าสินค้าสาธารณะได้แก่สินค้าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *