บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 6

Results

-

#1. ทวีปใด มีสภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่อบอุ่น มีฝนตกเพียงพอต่อการเพาะปลูก และไม่มีทะเลทราย

ข้อต่อไป

#2. การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ.2475 โดยกลุ่มทหาร และพลเรือนรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อคณะราษฎร์ มีใครเป็นหัวหน้าคณะราษฎร

ข้อต่อไป

#3. พระมหากษัตริย์ของไทยพระองค์ใดที่ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ข้อต่อไป

#4. นักโบราณคดีเชื่อว่า ถิ่นกำเนิดของมนุษย์ยุคแรกของโลกอยู่ที่ใด

ข้อต่อไป

#5. เผ่าพันธุ์มนุษย์ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยชนเผ่าใดบ้าง

ข้อต่อไป

#6. อารยธรรมของชาวเมโสโปเตเมียที่คิดขึ้นใช้เป็นครั้งแรกของมนุษย์โลก คือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด มิใช่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อต่อไป

#8. สงครามใดต่อไปนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อต่อไป

#9. เป้าหมายหลักของการนำหลักทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, นำมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทย คือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. เรามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยวิธีง่ายๆ อย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *