บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13

Results

-

#1. “พระราชอาคันตุกะเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว พระราชวังไกลกังวล” คำที่ขีด เส้นใต้เป็นคำชนิดใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับคำในพจนานุกรมที่ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดวางส่วนขยายไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. คำในข้อใดมีพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงทุกคำ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดใช้คำย่อไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน

ข้อต่อไป

#7. คำ ครุ – ลหุ จะปรากฏฉันทลักษณ์ประเภทใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อความที่มีเนื้อหาปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม เตือนใจให้ไม่เผลอกระทำผิด จัดเป็นคำประเภทใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิ

ข้อต่อไป

#11. คำในข้อใดเขียนผิด

ข้อต่อไป

#12. คำในข้อใดมีโครงสร้างของพยางค์แบบปิดทุกพยางค์

ข้อต่อไป

#13. คำในข้อใดไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ 2 แบบ

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดอ่านออกเสียงผิด

ข้อต่อไป

#15. “ถ้าเราไม่ต้องการพบกับความทุกข์ในอนาคต เราต้องเริ่มนิสัยรับผิดชอบตั้งแต่วันนี้” ข้อความดังกล่าวมีคำบุพบทกี่คำ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *