บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

Results

-

#1.ถึงจะสิ้นวิญญาณกี่ครั้ง ฉันก็ยังรักเธอฝังใจ” คำที่ขีดเส้นใต้จัดเป็นคำชนิดใด

ข้อต่อไป

#2. ในเรื่อง “หมุนไปตามลมปาก” กล่าวถึงศรัทธาความเชื่อที่ถูกต้องนั้น ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดใช้ลักษณะนาม “เล่ม” ทั้งหมด

ข้อต่อไป

#4. ข้อความใดที่บ่งบอกถึงคำขอร้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดกล่าวถึงมโนภาพไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. การใช้พจนานุกรมภาษาไทย ควรดูสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่จัดเป็นประโยค

ข้อต่อไป

#8. ข้อความที่แสดงคำถาม ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ประโยคใดมีคำ “คุณศัพท์”

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดจัดเป็นประโยคที่มีกรรมตรงและกรรมรอง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *