บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

Results

-

#1. I might forget to return your books, Please ........... me when it is due.

ข้อต่อไป

#2. All TV stations showed the picture of the destruction after the storm passed.

ข้อต่อไป

#3. When does she usually get up?

ข้อต่อไป

#4. The stronger ............ magnet, the greater the number of lines of magnetic force.

ข้อต่อไป

#5. A : Aetexamllog Did you have a good time with your girlfriend?
B : Yes, we really ...............

ข้อต่อไป

#6. Motivation is ................ learning English.

ข้อต่อไป

#7. My father is waiting for me. I ............... be late.

ข้อต่อไป

#8. If Aids virus is cover a larger area, and affect more people. It will be ................... to control.

ข้อต่อไป

#9. A How about your test yesterday?
B : It was ............. an ................ one.

ข้อต่อไป

#10. The phone ............. while Jane .................... dinner this evening.

ข้อต่อไป

#11. It's very cold, You .............. wear a coat.

ข้อต่อไป

#12. The Bangkok Motor Show ................. I could have spent all day looking new cars.

ข้อต่อไป

#13. Jane : Do you like action movies ?
Mike : Yes, I'm ............... any action movies.

ข้อต่อไป

#14. The company is cutting down on the number of employee it hires.

ข้อต่อไป

#15. A : Are you interested in anything else?
B : Yes, I'm interested in .............. else.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *