บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

Results

-

#1. You enjoyed traveling by plane ..............?

ข้อต่อไป

#2. You ............. come and stay with us if you want to.

ข้อต่อไป

#3. This kind of toy has become a very ...................... product.

ข้อต่อไป

#4. Dale studies the activities of the government.

ข้อต่อไป

#5. Sue hasn't started my article. She ................. can't decide what to put in it.

ข้อต่อไป

#6. On the weekend, I usually relax on the beach or ................... golf with my wife

ข้อต่อไป

#7. My father bought me a ....................

ข้อต่อไป

#8. If the water ............. it ................ into steam.

ข้อต่อไป

#9. He said, "I may go to see my adviser today."

ข้อต่อไป

#10. James is .................. a good actor and singer that everyone likes him.

ข้อต่อไป

#11. Now everything in the military is ....................

ข้อต่อไป

#12. ............... 5,000 recognized species of insects in Thailand.

ข้อต่อไป

#13. Everybody at the club talked to us. They were very .....................

ข้อต่อไป

#14. I couldn't lift this box. It is ................ to lift.

ข้อต่อไป

#15. We suddenly ............. that it was time to return.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *