บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

Results

-

#1. You will come as soon as you have finished you dinner ...............?

ข้อต่อไป

#2. you It's no use asking for .............. When all the soup is gone.

ข้อต่อไป

#3. The government has allowed the oil industry to run ...........

ข้อต่อไป

#4. A: "Are you thirsty?"
B: " ............. at all"

ข้อต่อไป

#5. Newsgroups are discussion forums .............. by people who are interested in a particular topic and Work in a similar way.

ข้อต่อไป

#6. ............... a deep breath, Linda sprang from the board.

ข้อต่อไป

#7. You can't have too ............ if a good thing.

ข้อต่อไป

#8. I heard the noise but I didn't know what it ............ be.

ข้อต่อไป

#9. Her work is not finished yet and she does not have enough time to type it. She is going to..............

ข้อต่อไป

#10. The employers are planning a big party for Mr. Johnson who .................. the firm for twenty years next July.

ข้อต่อไป

#11. A number of people ............. at your place last night.

ข้อต่อไป

#12. Did you read this chapter thoroughly? Underlined words meaning ................

ข้อต่อไป

#13. My father's car ............ when he was sending me to school.

ข้อต่อไป

#14. The Woman ............. jewely was stolen made a police report.

ข้อต่อไป

#15. You see the sing "No Camera" you tell you friend ".................."

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *