บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

Results

-

#1. You have been invited to the party, Unfortunately, You can't go. You tell the host "............."

ข้อต่อไป

#2. Can you tell me ............ he left?

ข้อต่อไป

#3. He ............ a big mistake in doing business with such a firm.

ข้อต่อไป

#4. ........ people in this area are highly literate.

ข้อต่อไป

#5. When you ............ don't drive.

ข้อต่อไป

#6. If the bus doesn't come ........... I'll walk home.

ข้อต่อไป

#7. You see a small child crying you say ; " ..........."

ข้อต่อไป

#8. What is the book about?

ข้อต่อไป

#9. This is the first time that I .......... his show.

ข้อต่อไป

#10. A : How ......... time have we got?
B : Only ........... I'm afraid.

ข้อต่อไป

#11. He doesn't usually behave like that. It's completely .............

ข้อต่อไป

#12. Who does not know that this .......... ten days ago.

ข้อต่อไป

#13. Our flight has been .......... because of the storm.

ข้อต่อไป

#14. Your brother and you are trying to open the door but it is stuck. You tell your brother " ..........."

ข้อต่อไป

#15. Are you listening? I've asked you a question three times .............. differently last time.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *