ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. จากการสำรวจการประกอบอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา และทำสวนผลไม้ ของ ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลาซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 180 ครอบครัว พบว่า มี 38 ครอบครัวไม่ได้ประกอบอาชีพสามอาชีพนี้ มี 16 ครอบครัวที่ประกอบอาชีพทั้งสามอาชีพนี้ มี 29 ครอบครัวที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวในสามอย่างนี้ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนครอบครัวที่ประกอบอาชีพอย่างน้อยสองในสามอย่างนี้

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ถ้า x เป็นจำนวนจริง แล้วค่าต่ำสุดของ x² + 8x เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ผลบวกของคำตอบของสมการ |x + 2| = 2|x - 2| มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ถ้าผลบวกของจำนวนเต็มบวก 3n จำนวนแรกมากกว่าผลบวกของจำนวนเต็ม บวก n จำนวนแรกอยู่ 150 แล้วผลบวกของจำนวนเต็มบวก 4n จำนวนแรก เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. พาราโบลารูปหนึ่งมีแกนสมมาตรขนานกับแกน Y และมีจุดสูงสุดอยู่ที่ (a,b) ถ้า พาราโบลารูปนี้ตัดแกน X ที่จุด (-1,0) และ (5,0) แล้ว a มีค่าเท่ากับ ข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ถ้าลำดับเลขคณิตที่กำหนดให้มีพจน์แรกเท่ากับ 2 และพจน์สุดท้ายเท่ากับ 29 และผลบวกของทุกพจน์เท่ากับ 155 แล้วผลต่างร่วมของลำดับที่กำหนดใหนี้เท่ากับ เท่าใด

ข้อต่อไป

#13. จากข้อมูลในตารางข้างต้น มัธยฐานของข้อมูลของชุดนี้มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. นักเรียนชาย 4 คน และนักเรียนหญิง 6 คน บริจาคเงินเพื่อการกุศลเฉลี่ยคนละ 120 บาท นักเรียนชาย จำได้ว่าเงินบริจาคเฉพาะนักเรียนชายรวมกันได้ 360 บาท ส่วนนักเรียนหญิงจำไม่ได้ว่าบริจาดคนละเท่าใด อยากทราบว่าจำนวนเงินบริจาค โดยเฉลี่ยของนักเรียนหญิงมีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.