บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. เต่ามองไปที่ยอดเสาธงเป็นมุมเงย 30 องศา จากนั้นเต่าก็คลานตรงไปยังฐานเสาธงเป็นระยะ 100 เมตร แล้วเงยขึ้นมองยอดเสาธงอีกครั้งเป็นมุมเงย 60 องศา จงหาว่าเสาธงนี้สูงเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. จากรูปที่กำหนดให้ จงหาความยาว CD มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. ถังแก๊ส NGV ในรถเมล์คันหนึ่งอัดแก๊ส NGV ปริมาณหนึ่ง ถ้าขณะรถเมล์เคลื่อนที่ไปตามถนนแก๊สจะถูกใช้นาทีละ 1/10 ของปริมาณแก๊สในถังขณะนั้น จงหาว่าขณะที่รถเมล์เคลื่อนที่ไปได้ 4 นาที แก๊สในถังจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณเดิม

ข้อต่อไป

#4. ลำดับ (1,2), (3,4,5,6), (7,8,9,10,11,12), ........ ผลบวกของพจน์ในวงเล็บที่ n ของลำดับจะมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ผลบวก 10 พจน์แรกของอนุกรม 1² + 5² + 9² + ....... เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. จำนวนเต็มบวก 4 หลัก ซึ่งมีเลขโดดซ้ำกันอย่างน้อย 1 ตัว มีทั้งหมดกี่จำนวน

ข้อต่อไป

#7. ทอดลูกเต๋า 3 ลูกหนึ่งครั้ง จงหาว่าความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มบนหน้าที่หงายมากกว่า 4 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. นักเรียนชั้นหนึ่งมี 50 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในการสอบวิชาชีววิทยาปรากฎว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ 55.4 ถ้ากลุ่มที่ 1 มีนักเรียนมากกว่า กลุ่มที่ 2 อยู่ 4 คน และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่ 1 เท่ากับ 60 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มที่ 2 เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ถ้าข้อมูลชุดที่ 1 เป็น a,b,c,d,e ข้อมูลชุดที่ 2 เป็น 3-2a,3-2a,3-2c,3-2d, 3-2e ข้อมูลชุดที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 3.5 และส่วนเบื่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1:2 แล้วผลบวกของค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล ชุดที่ 2 เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. นักการเมืองกลุ่มหนึ่งมี 50 คน แต่ละคนมีพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ อย่างน้อยหนึ่งด้านจากแฟ้มประวัติพบอีก ว่ามี 33 คน ที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และในจำนวนนี้มี 8 คน ที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย มี 17 คน ที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์และในจำนวนนี้มี 2 คน ที่มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย ถ้าไม่ปรากฏว่ามีผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษาทั้งด้านสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ แล้วนักการเมืองที่มีพื้นฐานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มีทั้งหมดจำนวนเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. จากข้อมูล 1,3,5, 7, 9, 11, 13 ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ข้อสรุปใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล

ข้อต่อไป

#13. ถ้าให้ 3x + 2/x = -5 โดย x เป็นจำนวนจริงและ x ≠ 0 แล้วค่าของ 27x³ + 8/x³ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. โดเมนของความสัมพันธ์ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#15. ถ้ากำหนดให้ sec θ - tan θ = 2 แล้วค่าของ sec³ θ - tan³ θ เท่ากับเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *