บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ถ้ากราฟของ y = x² - 4x - 12 ตัดแกน X ที่จุด A, B และมี C เป็นจุดวกกลับแล้วรูป △ABC มีพื้นที่เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. จากรูปที่กำหนดให้ ถ้าพื้นที่ △ACD เป็น 9 เท่าของพื้นที่ △ABD แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ลำดับในข้อใดต่อไปนี้ เป็นลำดับเรขาคณิต

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. มีลูกเต๋าเที่ยงตรง 2 ลูก แต่ว่าลูกที่หนึ่งไม่มีหน้า 4 มีหน้า 3 สองหน้า ลูกที่สอง ไม่มีหน้า 3 มีหน้า 4 สองหน้า ถ้าทอดลูกเต๋าคู่นี้หนึ่งครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลบวกของแต้มบนหน้าที่หงายขึ้นเป็นจำนวนคี่เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ในงานเลี้ยงครั้งหนึ่ง ชายแต่ละคนจะจับมือทักทายกับทุกคนที่มาร่วมงานยกเว้น ภรรยาของตนเอง และไม่มีการจับมือทักทายระหว่างหญิงด้วยกัน ถ้ามีสามีภรรยา 13 คู่เท่านั้นที่มาร่วมงานในครั้งนี้ อยากทราบว่าใน 26 คนนี้จะมีการจับมือทักทาย กันทั้งหมดกี่ครั้ง

ข้อต่อไป

#9. ในการโยนเหรียญ 2 อัน และลูกเต๋า 1 ลูก พร้อมกันหนึ่งครั้ง ความน่าจะเป็นที่ข้อใด เหรียญทั้งสองจะหงายหน้าเดียวกัน และลูกเต๋าหงายแต้มที่มากกว่า 4 เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นจำนวนเต็มเรียงจากน้อยไปมากดังนี้ 3, 3,3,a,5,5,7,8,10,b ถ้าฐานนิยมมีค่าเดียว และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 6 แล้ว b - a จะมีค่าเป็น จำนวนเต็มที่ต่ำที่สุดเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ความแปรปรวนของข้อมูล 1, 3, 5, 7, 9 จะมีค่าต่างจากส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยของข้อมูลเดียวกันนี้อยู่เท่าใด

ข้อต่อไป

#12. ถ้ากำหนดให้ 2x - y = 3 แล้วค่าต่ำสุดของ xy เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. จำนวนคำตอบของอสมการ I2x - 3I ≤ x + 1 เมื่อ x เป็นจำนวนเต็มตรงกับข้อใด

#15. กำหนดให้ a,b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *