บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. ต้องการเลือกคนงาน 5 คนจากชาย 4 คน หญิง 5 คน ให้ได้ชาย 3 คน หญิง คน จงหาความน่าจะเป็นในการเลือกคนงานดังกล่าว มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไป

ข้อต่อไป

#2. จงหาค่า x เท่ากับข้อใดต่อไป

ข้อต่อไป

#3. จากสมการเท่ากับข้อใดต่อไป

ข้อต่อไป

#4. ถ้ากำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆแล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อต่อไป

#5. จากข้อมูลดังนี้ 147, 152, 155, 146, 150, 155, 156 และ 158 ถ้ากำหนดให้ A เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต B เป็นค่ามัธยฐาน และ C เป็นค่าฐานนิยม ข้อใดต่อไป นี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. อยากทราบว่า 5% ของ 4% ของ 2,000 เป็น 10% ของจำนวนใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. แล้วจำนวนสมาชิกของ P(A) - B คือคำตอบในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. จงหาว่าค่าของ A และ B ที่ทำให้สมการ Ax + 3y + 4 = 0 และสมการ 6x + By = 5 เป็นเส้นตรงเดียวกันตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. บริษัทแห่งหนึ่งจำแนกลูกจ้างเป็น 2 กลุ่ม คือ คนงานและพนักงาน โดยที่คนงานมีค่าจ้างรายวันเฉลี่ย 120 บาทต่อคน และลูกจ้างทั้งหมดมีค่าจ้างรายวันเฉลี่ย 200 บาทต่อคน ถ้าจำนวนคนงานเป็น 3 เท่าของจำนวนพนักงานแล้ว พนักงานมีค่าจ้างรายวันเฉลี่ยต่อคนเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#12. กำหนดให้ p, q, r เป็นพระพจน์ใดๆ ถ้าประพจน์ (p → q) → (p V r) เป็นเท็จ แล้วประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติ f(a + b) = f(a) + f(b) + 2ab สำหรับ จำนวนเต็มบวก a และ b ทุกจำนวนถ้า f(1) = 4 แล้ว f(8) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *