บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. สิ่งมีชีวิตใดดำรงฐานะเป็นผู้ผลิตเท่านั้น

ข้อต่อไป

#2. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ดังนี้ ก. ผลังเซลล์ ข. เยื่อหุ้มเซลล์ ค. เซนทริโอล ง. ไลโซโซม จากข้อมูลข้างต้น ส่วนประกอบในข้อใดไม่พบในเชลล์พืช

ข้อต่อไป

#3. กลไกการรักษาดุลยภาพของร่างกายเมื่ออุณหภูมิร่างกายลดลงเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#4. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ดังนี้ ก. เลือดมี pH สูงขึ้น ข. เลือดมี pH ลดลง ค. หายใจช้าลง ง. หายใจเร็วขึ้น จากข้อความข้างต้น คาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการหายใจมีผลอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสารก่อมะเร็ง

ข้อต่อไป

#6. สิ่งชีวิตพวกใดไม่มีคลอโรพลาสต์ ก. ยูกลีนา ข. ไดอะตอม ค. แอนาบีมา

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไขมัน

ข้อต่อไป

#8. องค์ประกอบของปิโตรเลียมที่ได้จากการขุดเจาะสามารถถูกนำมาแยกเป็นผลิตภัณฑ์ ชนิดต่างๆ ได้ โดยอาศัยความ"แตกต่าง"ของสิ่งใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดคือพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Renewable energy)

ข้อต่อไป

#10. พลาสติกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็ง ทนสารเคมีและความขึ้น เมื่อถูกเผาจะเกิดควัน ของกรดเกลือ เหมาะสำหรับนำมาทำเป็นท่อน้ำและหนังเทียม พลาสติกชนิดนี้ ผลิตจากมอนอเมอร์ใด

ข้อต่อไป

#11. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชอาศัยปฏิกิริยาชนิดใด

ข้อต่อไป

#12. กระบวนการในข้อใดต่อไปนี้ "ไม่ได้" ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก

ข้อต่อไป

#13. ธาตุในข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนนิวตรอน "มากที่สุด"

ข้อต่อไป

#14. ธาตุ x,y และ z มีเลขอะตอม 8, 16 และ 9 ตามลำดับ ข้อใดต่อไปนี้กล่าว "ถูกต้อง"

ข้อต่อไป

#15. วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงไปทางทิศเหนือด้วยอัตราเร็ว 3 เมตร/ วินาที เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นเคลื่อนที่เป็นแนวตรงต่อไปทางทิศตะวันออกด้วย อัตราเร็ว 4 เมตร/วินาที เป็น เวลา 10 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ยตลอดการ เคลื่อนที่ในช่วง 20 วินาทีมีค่าเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *