บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้มีค่าตรงตามข้อใด

ข้อต่อไป

#2. โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นขนาด 20 เมตร/วินาที จากระดับพื้นดินและไม่คิดแรงต้านอากาศ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ดีดวัตถุออกไปในแนวระดับด้วยความร้วต้นขนาด 5 เมตร/วินาที จากที่สูง 1.25 เมตร ปรากฏว่าวัตถุใช้เวลาเคลื่อนที่ถึงพื้น 0.5 วินาที จงหาว่าวัตถุเคลื่อนที่ได้ขนาดการกระจัดในแนวระดับกี่เมตร

ข้อต่อไป

#4. วัตถุชิ้นหนึ่งมีมวล 2 กิโลกรัม ขณะเคลื่อนที่บนพื้นลื่นด้วยความเร็วขนาด 36 กิโลเมตร/ชั่วโมง อยากทราบว่าวัตถุมีพลังงานจลกี่จูล

ข้อต่อไป

#5. เมื่อเรากระทุ่มน้ำเป็นจังหวะสม่ำเสมอ 3 ครั้งต่อวินาที แล้วจับวเลาที่เคลื่อนลูกแรกเคลื่อนที่ไปกระทบขอบสระอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไป 45 เมตร พบว่าใช้เวลา 3 วินาที อยากทราบว่าความยาวคลื่นของคลื่นผิวน้ำนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. สนามแม่เหล็กมีความหมายตรงตามข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. คลื่นน้ำขบวนหนึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณน้ำลึกสม่ำเสมอสามารถเคลื่อนที่ไปได้ 20 เมตร ในเวลา 10 วินาที และระยะระหว่างสันคลื่นที่อยู่ถัดกันห่างกัน 0.5 เมตร จงหาว่าคลื่นมีความถี่เท่าใด

ข้อต่อไป

#8. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคลื่น

ข้อต่อไป

#9. วเคลียสของสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งได้ถูกสังเกตุมานาน 5 ช่วงครึ่งชีวิต จงหาโอกาสของการสลายตัวของนิวเคลียสที่เหลือในช่วงเวลา 1 ครึ่งชีวิตต่อไป

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน

ข้อต่อไป

#11. คลื่นวิทยุ A.M. ที่มีความถี่ 600 กิโลเฮิรตช์ จะมีความยาวคลื่นเท่าใด

ข้อต่อไป

#12. จงพิจารณาข้อความที่กำหนดให้ ข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก

ข้อต่อไป

#13. ระยะทาง 1 หน่วยดาราศาสตร์ (Astronomical unit : A.U.) มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประชากรได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้
ก. โปรตีน
ข. กลูโคส
ค. กรดอะมิโน
จากข้อความข้างต้น สารใดที่กรองได้จากท่อหน่วยไตและดูดกลับได้หมด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *