บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

Results

-

#1. คำประพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้ มีน้ำเสียงเป็นคำปลอบประโลม

ข้อต่อไป

#2. มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มหาราชผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นมหาราชคือใคร

ข้อต่อไป

#3. จากคำประพันธ์ข้างต้น ลักษณะใดไม่ปรากฏในคำประพันธ์บทนี้

ข้อต่อไป

#4. จากโคลงบทข้างต้น ตรงกับพุทธภาษิตว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นไวพจน์ของคำว่า "นก"

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาพราหมณ์

ข้อต่อไป

#7. คำประสมในข้อใดเป็นสำนวนทั้งหมด

ข้อต่อไป

#8. ข้อความในข้อใดมีคำซ้อน

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดแตกต่างจากพวก

ข้อต่อไป

#10. ข้อความในข้อใดเป็นประโยคความรวม

ข้อต่อไป

#11. 'ชมผกาจำปาจำปีกุหลาบบราตรีพะยอมชงโคและมะลิลา" ข้อความนี้มีคำครุและลหุกี่คำ

ข้อต่อไป

#12. "ตั๊กแตนโยงโย่ผูกโบทัดดอกจำปา" จงหาว่าข้อความนี้ขาดวรรณยุกต์เสียงใด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดมีสระเดี่ยวมากที่สุด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดมีคำเป็น 2 แห่ง และคำตาย 7 แห่ง

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ตรงกับ "วิมานนี้มีสีชมพู"

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *