บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารเรือ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 6

Results

-

#1. "คำพูดคือรากฐานของจิตใจคนเรา จิตใจของคนเราดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับคำพูด" ข้อใดขัดแย้งกับข้อความที่กล่าว

ข้อต่อไป

#2. งานประพันธ์ที่ให้ความรู้หรือความคิดเห็นที่เป็นสารประโยชน์ ผู้แต่งเจตนาให้ผู้อ่านใช้สติปัญญามากกว่าอารมณ์งานเขียนนี้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้มีครุ 2 ลหุ 2

ข้อต่อไป

#5. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ดังนี้ " ถ้าอธิบาย ต้องการให้คนอื่น____ ถ้าบรรยาย ต้องการให้____ ถ้าพรรณา ต้องการให้____ "จากข้อความนี้ควรเติมคำตามข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีสระประสมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ที่มีความแตกต่างไปจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นค่านิยม

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นคำสมาสที่ประกอบด้วยบาลี คำสันสกฤต ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทุกคำ

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้มีความหมายเป็นการให้คุณค่าทางสังคม

ข้อต่อไป

#12. สำนวนในข้อใดมีความหมายแตกต่างจากพวก

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดไม่มีพยางค์คำตาย

ข้อต่อไป

#14. เพลงหน้าพาทย์ในข้อใดใช้ประกอบการต่อสู้

ข้อต่อไป

#15. พยัญชนะตัวใดเป็นเสียงหนัก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *