บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

Results

-

#1. Hundreds of ......... new botn scal cubs risk dying of bunger and cold because .......... global waming is making ice in ................ Arctic melt too fast.

ข้อต่อไป

#2. The Chaipattana Acrator is a foating device that efficiently .......... oxygen evacuation.

ข้อต่อไป

#3. Americans like to say there is no such thing as a free lunch,.............. is there such a thing as a free war.

ข้อต่อไป

#4. A: .......... do you go to the concert?
B: Ranely. I'm afways busy doing my work.

ข้อต่อไป

#5. It is freezing outside. You had better borrow a pair of .................

ข้อต่อไป

#6. Most poople are famillar with home-delivery services for food, But many banks are now offering loans............... that to you at home.

ข้อต่อไป

#7. In my opinion, Manop answered ................. of all the interviewees.

ข้อต่อไป

#8. A: Do you feel that Thai teenagers have changed dramatically?
B: Yes. Western influence and economic problems have made them............their culture and roligion.

ข้อต่อไป

#9. At Heathrow, 34 short distance flights were cabcellad duc to thc storm,...............is the worst to hit southend England this year.

ข้อต่อไป

#10. At present, although there are many tuition centres in major provincial cities, rich kids still believe that............in Bangkok are...........

ข้อต่อไป

#11. A new cadet wants to know...............his senior cadets orders.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *