บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

Results

-

#1. Most people believe that we use only 1% of our brain's poteatial.

ข้อต่อไป

#2. As the rain falls, it freezes and becomes.................

ข้อต่อไป

#3. Some people are allergic to the jellyfish and........... area with vinegar and then seek medical treatment.

ข้อต่อไป

#4. A: How do you likc the weather in Norway?
B: I don't like it much. It rains most of the time.
A: Well, what about in summer?
B: The summer! There are only a few warm days.
The climate of Norway is ...................

ข้อต่อไป

#5. The director must have confidence in his actors.

ข้อต่อไป

#6. One thing you should pot miss on this Saturday is the fireworks. It will begin in the evening at 8.30 in City Park. Admission is free Chock it out!

ข้อต่อไป

#7. Anie: Would you like a piece of cake with your coffee?
Ruby: I'd love some, but I have to stay away from sugar.

ข้อต่อไป

#8. The report talks about the recent jump in local food prices.

ข้อต่อไป

#9. Phuket is Thailand's largest island and wealthiest province, It is one of the most popular destinations in South East Asia. Its prosperity was, originally, hased on fin production, but tourismt is now the majot eamer

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *