บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. คุณแม่ซื้อน้ำแอปเปิ้ลเข้มข้นมา 1 ลิตร ราคา 24 บาท เอามาผสมน้ำแล้วขายน้ำแอปเปิ้ลไปทั้งหมด ราคาลิตรละ 22 บาท ได้กำไร 10 % ถามว่าคุณแม่ผสมน้ำลงไปกี่ลิตร

ข้อต่อไป

#2. เข็มสั้นและเข็มยาวของนาฬิกา ณ เวลา 15.22 น. ทำมุมเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. สนามหญ้าสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีทางเดินกว้าง 100 เซนติเมตรส้อมรอบอยู่ ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ใหญ่ขึ้น ถ้าค้านกว้างและด้านยาวของสนามหญ้าเป็นจำนวนเต็มบวก และพื้นที่ทั้งหมดของทางเดินเท่ากับพื้นที่ของสนามหญ้า แล้วพื้นที่สนามหญ้าที่มีค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ถ้ากำหนดตัวเลข 10, 12, 17, 26, 40, a, b, 122 จงหาก่า 10 √a + b (ใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ข้อต่อไป

#5. ในการทำงานปักผ้าและงานเย็บผ้า เล็กทำงานปักผ้าเสร็จใน 12 วัน และงานเย็บผ้าเสร็จใน 15 วัน สำหรับใหญ่ทำงานปักผ้าเสร็จใน 8 วัน และงานเย็บผ้าเสร็จใน 20 วัน ถ้าเล็กและใหญ่ช่วยกันทำงานทั้งปักผ้าและเย็บผ้าให้เสร็จเร็วขึ้นต้องใช้เวลากี่วัน

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ยอดและเยี่ยมมีหุ่นยนต์เป็นอัตราส่วน 3 : 7 ต่อมาเยี่ยมให้ยอด 24 ตัว ทำให้ทั้งสองคนมีหุ่นยนต์เท่ากันเดิมเยี่ยมมีหุ่นยนต์ที่ตัว

ข้อต่อไป

#8. อำเภอหนึ่งมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ 2 โรงเรียน จากการสำรวจเกี่ยวกับนักเรียนชายในแต่ละโรงเรียน ปรากฏผลดังนี้ โรงเรียน A มีนักเรียนชาย 60 % และ 10 % ของนักเรียนชายตาบอดสี โรงเรียน B มีนักเรียนชาย 55 % และ 20 % ของนักเรียนชายตาบอดสี จงหาว่าในอำเภอนี้มีนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาที่ตาบอดสีเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งอำเภอ

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ b² + √7(b) - (√35 + √5(b)) = 0 ผลบวกของคำตอบสมการยกกำลังสองตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. อายุของ A และ B เป็นอัตราส่วน 1 : 5 อีก 4 ปีข้างหน้า อายุของ A และ C จะเป็นอัตราส่วน 1 : 6 ถ้าอีก 3 ปีข้างหน้าอายุของ A, B และ C รวมกันจะมีค่าเป็น 101 ปี แล้วอายุของ B ในปัจจุบันจะเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. สี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD ดังรูป มี AO - 15 หน่วย BO = 18 หน่วย และ CO = 12 หน่วย จงหาค่า DO

ข้อต่อไป

#12. รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้าน AB = 5 หน่วย BC = 7 หน่วย AC = 9 หน่วย จุด D อยู่บนด้าน AC ทำให้ BD = 5 หน่วย จงหาอัตราส่วน AD : DC

ข้อต่อไป

#13. มีลูกเหล็ก 5 ลูก เมื่อชั่งลูกที่ 1 กับลูกที่ 2 จะมีน้ำหนัก 12 กิโลกรัม ลูกที่ 2 กับลูกที่ 3 จะมีน้ำหนัก 13.5 กิโลกรัม ลูกที่3 กับลูกที่4 จะมีน้ำหนัก 11.5 กิโลกรัม ลูกที่ 4 กับลูกที่ 5 จะมีน้ำหนัก 8 กิโลกรัม ลูกที่ 1 กับลูกที่ 3 กับ ลูกที่ 5 จะมีน้ำหนัก 16 กิโลกรัม จงหาว่าลูกที่ 2 รวมกับลูกที่ 4 หนักกี่โลกรัม

ข้อต่อไป

#14. ถ้า x และ y เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับสมการ x² + 37 = y² แล้ว x² +y² เท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#15. แรงยกบนปีกของเครื่องยินปีกชั้นเดียวลำหนึ่งแปรผันเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ของปีกเครื่องบิน และกำลังสองของความเร็วของเครื่องขึ้นถ้าพื้นที่ของปีกเครื่องบินเพิ่มขึ้น 20 % ของพื้นที่เดิม และความเร็วของเครื่องบินลดลง 10 % ของความเร็วเดิม จงหาว่าแรงยกบนปีกของเครื่องบินลดลงจากแรงยกเดิมกี่เปอร์เซ็นต์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *