บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ร้านขายสินค้าแห่งหนึ่งปิดราคาขายรถจักรยานกันหนึ่งไว้ 2,600 บาท จะทำให้ทางร้านได้กำไร 30% แต่ไม่มีผู้มาซื้อ จึงลคราคาลงอีก 10 % ก็ยังไม่มีผู้ใดสนใจซื้อ สุดท้ายเมื่อลดราคาครั้งที่สองลงอีก 10 % จึงขายได้ อยากทราบว่าร้านขายรถจักรยานได้กำไรเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. กำหนดให้เส้นตรง (m + 2n - 3)x + (2m -n + 1)y + 6m + 9 = 0 ขนานกับแกน x และมีระยะตัดแกน y เป็น -3 จงหาค่า m² -n²

ข้อต่อไป

#5. นำเชือกยาว x ซม. มาสร้างเป็นวงกลมเปรียบเทียบกับเมื่อนำมาสร้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ข้อใดอธิบายผลการเปรียบเทียบได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABGF และ BCIH อยู่บนด้านประกอบมุมฉาก AB และ BC ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ถ้าพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC เท่ากับ 1 ตร.หน่วย ความยาวของ BC เท่ากับ 1 หน่วย และความยาว ของ AC มีค่าเป็นสองเท่าของความยาวของ AD แล้ว จงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม ADE เป็นกี่ตร.หน่วย (หมายเหตุ √2 ≈ 1.414, √3 ≈ 1.732 และ √5 ≈ 2.236)

ข้อต่อไป

#8. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. รูปห้าเหลี่ยมด้านไม่เท่ามีอัตราส่วนมุมภายในเป็น 1 : 4 : 5 : 8.5 : 8.5 ผลต่างระหว่างมุมที่ใหญ่ที่สุดกับมุมที่เล็กที่สุดเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ซื้อสติกเกอร์มาสองลาย ๆ ละเท่า ๆ กัน ลายแรกราคา 3 แผ่นบาท ลายที่สองราคา 2 แผ่นบาท ถ้าขายสติกเกอร์ทั้งสองลายรวมกัน ราคา 5 แผ่น 2 บาท จะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. กำหนดให้สี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป บรรจุในครึ่งวงกลม O ดังรูป ถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กมีพื้นที่ 64 ตร.หน่วยแล้ว รัศมีของครึ่งวงกลม O ยาวเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#15. ห้องสูง 6 เมตร แมงมุมตัวหนึ่งเกาะที่เพดานห้องห่างจากมุมพื้นห้องมุมหนึ่งวัดเป็นเส้นตรงได้ 10 เมตร จากนั้นแมงมุมชักใยห้อยหัวลงมาในแนวดิ่งจนถึงพื้นห้อง และวิ่งไปยังผนังด้านหนึ่งเปีนระยะทางสั้นที่สุดเท่ากับ 4 เมตร แมงมุมตัวนี้จะอยู่ห่างจากมุมห้องเป็นระยะทางเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *