บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. แร่ชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 6 g/cm³ เมื่อใส่ลงในภาชนะทรงกระบอกรัศมี 7 cm ที่มีน้ำอยู่จำนวนหนึ่ง ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น 10 cm จงหาว่าแร่นี้มีมวลเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อความเกี่ยวกับสารละลายกรด-เบส ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

ข้อต่อไป

#4. ข้อความเกี่ยวกับคอลลอยด์ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อความเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อความเกี่ยวกับการแยกสาร ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อความเกี่ยวกับสารรอบตัว ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. จากปฏิกิริยาเคมีข้างต้น ข้อความใดกล่าว ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. สารกลุ่มใดต่อไปนี้เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจาน้ำเงินเป็นแดง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *