บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

ข้อต่อไป

#1. เทน้ำแข็งมวล 200 g อุณหภูมิ 0℃ ลงในน้ำ 100cm³ อุณหภูมิ 30℃ ที่บรจุอยู่ ในภาชนะโลหะมวล 50 g อุณหภูมิ 30℃ จงคำนวณหาอุณหภูมิสุดท้าย เมื่อ ระบบเข้าสู่สมดุลความร้อน (กำหนดให้อุณหภูมิอากาศโดยรอบ 30C ค่าความ จุความร้อนจำเพาะของโลหะ 0.1 cal /g/℃ และความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำแข็ง 80 cal/g)

ข้อต่อไป

#2. การต้มน้ำ 2 ลิตร จากอุณหภูมิของน้ำก่อนต้ม 77℉ จนมีอุณหภูมิของน้ำหลังต้ม 37℃ ต้องใช้เชื้อเพลิง A ปริมาณ 6 g จงหาค่าความสามารถในการให้ความร้อนต่อกรัมของเชื้อเพลิง A

ข้อต่อไป

#3. ห้องขนาด 20 m x 10 m x3 m มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 50 จงหามวลไอน้ำในอากาศของห้องนี้ (กำหนดให้เมื่ออากาศอิ่มตัวมีปริมาณไอน้ำ 120g/m³ และความจุความร้อนจำเพาะของอากาศ 1,000 J/kg/℃)

ข้อต่อไป

#4. ร.ท.สุชาติ ขับรถยนต์จากจุดเริ่มตันที่ตำบล ก ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงตำบล ข ได้ระยะทาง 9.5 m จากนั้นเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกจนถึงตำบล ค ได้ระยะทาง 7 km แล้วขับรถขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงตำบล ง ได้ระยะทาง 14.5 km ถ้า ร.ท.สุชาติ ใช้เวลาเดินทางจากตำบล ก ถึงตำบล ง เป็นเวลา 50 นาที ข้อความ ใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. เด็กชาย ก ท้าวิ่งแข่งกับเด็กชาย ข โดยวิ่งเป็นเส้นตรงจากจุด A และให้เด็กชาย ข เริ่มออกวิ่งจากจุด A ไปก่อน 10 วินาที แล้วเด็กชาย ก จึงเริ่มออกวิ่งจากจุด A โดยกำหนดให้ เด็กชาย ก มีความสามารถในการวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 9 m/s และเด็กชาย ข มีความสามารถในการวิ่งด้วยความเร็วคงที่ 7 m/s เด็กชาย ก จะวิ่งทันเด็กชาย ข ในเวลาเท่าใด หลังจากเด็กชาย ก เริ่มออกวิ่ง

ข้อต่อไป

#6. นักเรียนคนหนึ่งออกเดินทางจากบ้าน เพื่อไปสมัครสอบเป็น นตท. ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ด้วยอัตราเร็วคงที่ 90 km/hr เมื่อถึงโรงเรียนนายเรืออากาศ ต้องรีบเดินทางกลับข้านทันที เนื่องจากลืมเอกสารตอนขากลับ เดินทางด้วยอัตราเร็ว 60 km/hr จะคำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ย

ข้อต่อไป

#7. นนอ. ก แบกคานที่ปลาย A และ นนอ. ข แบกคานที่ปลาย B ถ้าคาน AB มีขนาดสม่ำเสมอยาว 5.00 m และมีมวล 40 kg และมีวัตถุมวล 20 kg แขวนห่างจาก นนอ. ก เป็นระยะ 2.00 m ถ้า นนอ.ก และ นนอ. ขออกแรงเท่ากัน จงหาว่าจะต้องแขวนวัตถุมวลเท่าใด โดยแขวนวัตถุนี้ห่างจากจุดกึ่งกลางคานไปทาง นนอ. ข เป็นระยะ 1.00 m(กำหนดให้ g = 10 m/s²)

ข้อต่อไป

#8. ชายคนหนึ่งออกแรง F ลากมวล m₁,m₂,m₃ บนพื้นราบเกลี้ยงดังรูป จงหาแรง ดึงเชือกระหว่างมวล m₂ กับ m₃ โดยที่ m₁ = 1 kg, m₂ = 2 kg, m₃ = 3 kg และ F = 120 N

ข้อต่อไป

#9. กล่องใบหนึ่งมวล 34 kg วางบนพื้นเอียงทำมุม 30° ดังรูป ถ้าในขณะที่กล่องหยุดนิ่งปรากฎว่าสปริงยืดตัวออกเป็นระยะ 7.5 cm และมีแรงในสปริงเท่ากับ 150 N จงคำนวณหาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นระหว่างกล่องกับพื้นเอียง (กำหนด ให้ g = 10 m/s²)

#10. ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับระบบในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *