บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 2

Results

-

#1. รัตนโกสินทร์ศักราช (ร.ศ.) เป็นศักราชที่พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดทรงประกาศใช้

ข้อต่อไป

#2. การประชุมตกลงที่เรียกว่า "ปฏิญญากรุงเทพ" เป็นการประกาศข้อตกลงเพื่อจัดตั้งองค์กรใด

ข้อต่อไป

#3. ประเทศใดในทวีปเอเชียมีประธานาธิบดีทำหน้าที่ประมุขของประเทศแต่ไม่ได้บริหารประเทศ

ข้อต่อไป

#4. ทวีปใดเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาคริสต์

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปกำหนดภาษาทางการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา

ข้อต่อไป

#6. ชนชาติใดที่ได้ทิ้งมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรมอันมีค่าหลายประการไว้แก่โลกตะวันตก เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ปรัชญา และที่สำคัญที่สุดคือการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้อต่อไป

#7. ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ประเทศใดในทวีปยุโรปที่เป็นประเทศแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ข้อต่อไป

#8. เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์รุ่นล่าสุดที่จะเข้าประจำการในกองทัพอากาศ คือเครื่องบินขับไล่แบบใด และจะเข้าประจำการที่กองบินใด

ข้อต่อไป

#9. เพื่อการจำแนกความแตกต่างของชนิดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การค้าน้ำมันในปัจจุบันและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน จึงให้มีการปรับเปลี่ยนสีของน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซลมีผลใช้บังคับตามกฎหมาย ตั้งแต่ 1 ก.พ.53 โดยปรับเปลี่ยนสีของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 5 จากสีอะไรเป็นสีอะไร

ข้อต่อไป

#10. บุคคลสำคัญของไทยซึ่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) มีมติประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำปี พ.ศ.2553 คือ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *