บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาสังคม ชุดที่ 6

Results

-

#1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด

ข้อต่อไป

#2. การที่นักเรียนตัดสินใจมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเพราะต้องการมีอาชีพเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติตรงกับหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ประเทศไทยมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อใด

ข้อต่อไป

#4. "เกิดแรงจูงใจในการผลิตและการทำงาน ผู้ที่มีความสามารถสูงสามารถผลิตสินค้าได้มาก ขายสินค้าได้มากก็จะมีรายได้และกำไรมาก จึงก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน" เป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจในข้อใด

ข้อต่อไป

#5. เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อต่อไป

#6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใดของประเทศไทย

ข้อต่อไป

#7. ประเทศใดที่มีดินแดนอยู่ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่ใช่แนวทางการปฏิบัติและการป้องกันภัยแล้ง

ข้อต่อไป

#9. "นาฏยศาลา"เป็นชื่อที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระราชทานให้แก่สถานที่แสดงศิลปวัฒนธรรมประเภทใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *