บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

Results

-

#1. คำว่า "ไม่" ข้อใดปรากฏอยู่ในประโยคบอกเล่า

ข้อต่อไป

#2. จากคำกล่าวที่ว่า "การเขียนที่ดีต้องมีอะไรให้ และการอ่านที่ดีต้องได้อะไรมา" คำว่า "อะไร" หมายถึงสิ่งใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่สามารถนำมาใช้ในการพูดได้ทุกสถานการณ์

ข้อต่อไป

#4. เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทใดจัดเป็นการสื่อสารซึ่งหน้า

ข้อต่อไป

#5. คำในข้อใดเรียงลำดับไม่ถูกต้องตามหลักการเรียงในพจนานุกรม

ข้อต่อไป

#6. โคลงต่อไปนี้ตรงกับสำนวนไทยในข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมีสัมผัสนอกถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของโคลงสี่สุภาพ

ข้อต่อไป

#8. "พระบรมราโชวาท" ในพระบาทสมเด็จพระดุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเขียนประเภทใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดสะกดคำไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. คำประพันธ์ต่อไปนี้มีภาพพจน์ตรงกับข้อใด
"วางรากศิลารัก สลักด้วยดวงชีวัน ขอเพียงเราอยู่คู่กัน ผูกพันตราบสิ้นดินฟ้า"

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *