บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

Results

-

#1. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางทุกพยางค์

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมีคำซ้อนที่มีความหมายตรงข้าม

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นความบกพร่องเกี่ยวกับการใช้คำบุพบท

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีลักษณะนามบอกสัณฐานทุกคำ

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดมีคำที่สะกดถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีตัวสะกดที่เป็นอักษรนำ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของบุคคลตามคำพังเพย ที่มีลักษณะชัดแย้งกับคำนิยมของไทยมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. "พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวประทับเหนือพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรง ปกครองพระราชอาณาจักร โดยทศพิธราชธรรม"
ข้อความข้างต้นมีคำกริยาราชาศัพท์กี่คำ

ข้อต่อไป

#9. ประโยคใดเป็นประโยคที่แสดงเงื่อนไข

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นประโยคความรวมที่มีคำสันธานมากกว่า 1 คำ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *