บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3

Results

-

#1. คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

เหตุผล กลยุท กลยุทธ และกลยุทธุ์ เป็นคำทมี่เขียนผิด กลยุทธ์เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

เหตุผล จราจน จลาจน และจลาจล เป็นคำเขียนที่ผิด จลาจลเป็นคำเขียนที่ผิด จลาจล เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

เหตุผล จินนาการ จิณตนาการและจินตานาการ เป็นคำเขียนที่ผิด จินตนาการเป็นคำเขียนที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

เหตุผล ชอกโกแรต ชอกโกแรด ช็อคโกแลค เป็นคำเขียนที่ผิด ช็อกโกแลต เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

เหตุผล คริสมาส คริส์มาส คริสตมาส เป็นคำเขียนที่ผิด คริสต์มาส เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

เหตุผล กาลเทษะ กาละเทสะ และกาลเทสะ เป็นคำเขียนที่ผิด กาลเทศะเป็นคำเขียนที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. คำในข้อใดเขียนถูกต้อง

เหตุผล เกษียณอายุ กระเษียนอายุและกระเษียณอายุเป็นคำเขียนที่ผิด เกษียณอายุ เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

เหตุผล กบฏ กาฬโรค และกตเวทิตา เป็นคำเขียนที่ถูกต้อง กนอักษร เป็นคำเขียนที่ผิดที่ถูกต้องคือ กลอักษร

ข้อต่อไป

#9. คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

เหตุผล ครหา ขัณฑสกร และขะมุกขะมอน เป็นคำที่ถูกต้อง ส่วนกรรมมาธิการเป็นคำที่เขียนผิดและคำที่ถูกต้อง คือ กรรมาธิการ

ข้อต่อไป

#10. คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

เหตุผล เวทนา รศนา คุณธรรม เป็นคำที่ถูกต้อง ขะมักขะเม้น เป็นคำที่ผิดที่ถูกต้อง คือ ขะมักเขม้น

ข้อต่อไป

#11. คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

เหตุผล พิธีรีตอง คหกรรมศาสตร์ จลาจล เป็นคำที่ถูกต้อง บิดพริ้ว เป็นคำที่ผิดที่ถูกต้องคือ บิดพลิ้ว

ข้อต่อไป

#12. คำในข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง

เหตุผล ขัดสมาธิ กรมธรรม์ ครุภัณฑ์เป็นคำที่ถูกต้อง ขะมุกขะมัว เป็นคำที่ผิดที่ถูกต้อง คือ ขมุกขมัว

ข้อต่อไป

#13. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล กังวาล ขโมย เซ็นต์ชื่อ เป็นคำเขียนที่ผิด โดยคำเขียนที่ถูก คือ กังวาน ขโมย เซ็นชื่อ

ข้อต่อไป

#14. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล คิลนิก ขี้เกียด และกงสุนเป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ คลินิก ขี้เกียจ และกงสุล

ข้อต่อไป

#15. คำในข้อใดเขียนผิด

เหตุผล มักคุเทศก์ จะระเข้ และคุรุศาสตร์ เป็นคำเขียนที่ผิด ที่ถูกต้อง คือ มัคคุเทศก์ จระเข้ ครุศาสตร์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *