บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 1

ข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ชุดที่ 1

Results

-

#1. หลักสูตร หมายถึง อะไร

ข้อต่อไป

#2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบัน คือ หลักสูตรใด

ข้อต่อไป

#3. หลักสูตรปฐมวัยปัจจุบันคือหลักสูตรใด

ข้อต่อไป

#4. หลักการสอนตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเป้าหมายอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. องค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ข้อต่อไป

#6. ในปี 2560 มีการปรับหลักสูตรใหม่ในกลุ่มสาระต่างๆ ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#7. หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปี 2560 ปรับปรุงในสาระใด

ข้อต่อไป

#8. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุงปี 2560 ใช้ครบทุกระดับชั้นปีใด

ข้อต่อไป

#9. หลักสูตรการศึกษาที่มีการปรับปรุงใหม่และประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2560 คือหลักสูตรใด

ข้อต่อไป

#10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงปี 2560 ยกเว้นกลุ่มสาระใด

ข้อต่อไป

#11. ปี 2561 มีการปรับปรุงกลุ่มสาระใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดคือหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ข้อต่อไป

#13. ข้อใด ไม่ใช่ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ข้อต่อไป

#14. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อต่อไป

#15. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *